Best of 2015

Vybíráme pro Vás reportáže z nejúspěšnějších setkání HR klubu v roce 2015

 

Firemní kultura zjevná a skrytá

Kurz vedla Paed. Eva Fargašová, CSc. V příjemné komorní atmosféře jsme společně diskutovali o tom, co si každý pod tématem Firemní kultury představuje. Definic firemní kultury existuje přes 170. Přednášející je prakticky shrnuje do jedné: „Firemní kultura je  to, jak se lidé chovájí, když se na ně nikdo nedívá.“
Je totiž pestrá směs mnoha faktorů ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ven k veřejnosti. Paní Fargašová nás podnítila k zamyšlení nad naší firemní kulturou a individuálně se věnovala konkrétním nastavením firemní kultury účastníků z různých odvětví - zdravotnictví, logistika, hotelnictví či stavebnictví.

Firemní kultura zjevná a skrytá, workshop 2015Podrobně jsme se pak věnovali jednotlivým bodům:

1. Můžeme firemní  kulturu ovlivnit?

2. Co o nás firemní kultura vypovídá?

3. Firemní kultura očima manažera a zaměstnance

4. Naše firemní kultura a jak s ní pracovat

5. Firemní kultura v 21. století


Zkuste si také zodpovědět otázky zásadní pro firemní kulturu:
Kdo jsme? Kam směřujeme? Co nás spojuje?

 

 

Efektivní a beznákladový benefitní systém

Paní Ing. Ivana Černá, MBA nám ukázala příklady efektivního a beznákladového benefitního systému. Ze svých dlouholetých zkušeností, které načerpala z různých rolích ve firmách, ať už jako poradce, kouč či konzultant, má dostatečný přehled o tom, jak řešit spokojenost a motivaci pracovníků. Pro hodně pracovníků jsou motivací samozřejmě peníze, to ale není vše. Od určité částky hrají mnohem větší roli jiné faktory, např. prestiž, možnost seberealizace, osobní zodpovědnost, volnost v kreativitě a vlastní organizace času a mnoho dalších. Právě různorodost potřeb je to, čeho můžeme využít jako benefitů pro naše zaměstnance.

Efektivní a beznákladový benefitní systémV průběhu workshopu jsme se věnovali odpovědím na tyto otázky:

1. Jak si udržet výkonné a perspektivní zaměstnance?

2. Co je konkrétního zaměstnance důležité?

3. Co nám benefitní systém může přinést?

4. Jakým způsobem jej nastavit, abychom minimalizovali náklady a maximalizovali efekt?

5. Jak se liší vliv benefitů podle generace zaměstnance?

 

 

Proces adaptace jako klíčový okamžik životního cyklu zaměstnance

 Bc. František GráfekBc. František Gráfek se snámi zaměřil na proces adaptace, který hraje velkou roli a formuje první dojem zaměstnance o firmě. Zaměstnanec i firma chtějí v tuto chvíli to samé, co nejrychleji se sladit dohromady. K tomuto procesu je potřeba se zamyslet, jakým způsobem to v naší firmě funguje. Máme systém nebo vše řešíme až ve chvíli, kdy je zaměstnanec již přijat?

Pan Gráfek se s námi podíval na specifika různých oborů,  na to jaké možnosti mají malé, střední firmy a jaké velké. Na chvíli jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké to je být v kůži nováčka mezi již zapracovanými kolegy.

Zkusme si sami odpovět na otázku, co jako firma můžeme ovlivnit pro co nejhladší adaptaci nových pracovníků? Co nám chybí? Máme propracovaný systém začleňování zaměstance od softwaru po mentora?

 

 

Štíhlá administrativa

Petr Kuthan má dlouholeté zkušenosti v oblasti zeštíhlování výroby a tyto principy dokáže aplikovat i na administrativní procesy. Na této přednášce jsme se věnovali jednotlivým účastníkům a jejich problémům v oblasti administrativy personálního řízení. Diskutovali jsme o zvýšení efektivity práce a nástrojích, které uplatnit.

Jedním z možných nástrojů je využití metody dosahování a měření cílů SMAT(ER) nebo metody 5S pro vytvoření a udržení výkonného pracoviště.

Podrobně jsme i s příklady prošli jednotlivé fáze metody 5S, jejíž zkratka je tvořená z pěti japonských slov.

  • Seiri (Sortovat) – zjistit co je potřebné a co ne
  • co znamená zkratka SMART(ER)?Seiton (Setřídit) – používané a potřebné dokumenty mít seřazeny a popsány tak, aby jejich použití bylo rychlé a snadné, intuitivní
  • Seiso (Stále čistit) – neustále hledat a zbavovat se nepotřebných věcí, udržovat pořádek
  • Seiketsu (Standardizovat) -  jasné procesy a organizace, a její stálé zlepšování
  • Shitsuke (Sebedisciplína) -  udržení systému a pořádku a dohlížení na jeho dodržování

V průběhu setkání jsme se věnovali všem těmto bodům:

1. Příčiny a druhy plýtvání v administrativě, stejně jako způsoby jeho odstranění

2. Systémy 5S, VSM a  DMAIC (definuj, měř, analyzuj, zlepšuj, řiď)

3. Jak řídit práci v administrativě